Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Creala, Gentstraat 8, 8770 Ingelmunster. Creala wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Creala instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Creala:

Contact

Doeleinde van de verwerking

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zich inschrijft voor een workshop, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met Creala, verwerken wij de opgevraagde gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden door Creala niet doorgegeven aan externe partijen, behalve indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Zo werken wij samen met een externe partij voor het leveren van goederen, en voor het uitvoeren van online betalingen.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij ?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, houden wij na beëindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

Specifieke verwerkingen : inschrijven op de nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw contactgegevens na te laten (mailadres, naam, voornaam). Deze gegevens heeft Creala nodig om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt, en worden niet voor andere doeleinden aangewend. De gegevens worden evenmin doorgegeven aan derde partijen. Uw gegevens worden bijgehouden zolang u bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Van zodra u zich uitschrijft, worden deze gegevens verwijderd, tenzij u uw gegevens ook in het kader van een andere doel hebt verstrekt. Op iedere nieuwsbrief bevindt zich een uitschrijflink.

Specifieke verwerkingen : online bestelling

Indien u een online aankoop verricht, vragen wij om uw contactgegevens na te laten. Deze gegevens heeft Creala nodig om de online bestelling te kunnen verwerken. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt, en worden niet voor andere doeleinden aangewend. De gegevens worden evenmin doorgegeven aan derde partijen, tenzij wanneer noodzakelijk voor de levering en/of online betaling.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn.
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag via ons contactformulier

Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).